Grupy przyparafialne
Oaza Rodzin
Ruch Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów: Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame. Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej.

RDK przyjmuje od Ruchu Światło - Życie - głównie poprzez oazy żywego Kościoła - przede wszystkim wizję Kościoła jako braterskiej wspólnoty (koinonia, communio), realizującej się w znaku małej wspólnoty, dążącej do zrealizowania tej wizji w swojej własnej rodzinie, która powinna stać się małym Kościołem. W ten sposób rodzina ma stać się żywą komórką w organizmie Kościoła lokalnego (parafii), który z kolei jest znakiem powszechnego Kościoła Chrystusowego. Jako żywa komórka w organizmie wspólnoty Kościoła rodzina służy jego wzrostowi przede wszystkim przez wypełnianie funkcji katechumenatu. W jej łonie, bowiem dokonuje się zasadniczo proces wrastania młodych pokoleń we wspólnotę wiary i miłości Kościoła.

RDK pragnie sobie przyswoić wysoki ideał duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame. RDK zwraca szczególną uwagę na formację tej duchowości, czyli na dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom, trwającym w sakramentalnym związku, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Ks. Blachnicki w rozmowie z S. Jadwigą Skudro w Carlsbergu powiedział, że formacja duchowości małżeńskiej jest sprawą najważniejszą i nie można jej niczym zastępować.
Zasadnicza formacja to właśnie formacja duchowości małżeńskiej, która odbywa się w małżeństwie. Budowaniu jedności (communio) między małżonkami służą następujące elementy formacyjne - zobowiązania, przejęte z ruchu END:
  • codzienna modlitwa osobista,
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
  • uczestnictwo (przynajmniej raz w roku) w rekolekcjach zamkniętych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów następuje indywidualne zbliżenie do Boga i małżonków do siebie nawzajem. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania, oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

Krąg tworzy 4-7 małżeństw pragnących wzajemnie wspomagać się w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego wzrost duchowy, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Jego punktem centralnym jest dzielenie się realizacją zobowiązań, które decydują o rozwoju duchowym poszczególnych małżeństw, jak i całego kręgu. Takie spotkanie składa się z trzech stałych części:
  • dzielenie się życiem (wydarzenia, radości, troski itp.) podczas symbolicznego posiłku,
  • modlitwa: dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym, tajemnica różańca,
  • formacja: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego swojego małżeństwa i rodziny; omówienie nowego tematu (formacji podstawowej lub permanentnej).

Wskazane jest, aby w początkowych spotkaniach nowego kręgu uczestniczyła para małżeńska, która żyje charyzmatem ruchu. Para ta, zwana parą pilotującą, przez pewien czas zastępuje parę animatorską, wprowadzając krąg w zagadnienia dotyczące duchowości małżeńskiej, metod pracy kręgu i ruchu.

Podstawowa praca formacyjna przebiega według podręczników "Domowy Kościół. I rok pracy" i "Domowy Kościół. II rok pracy", z których pierwszy wprowadza stopniowo poszczególne zobowiązania duchowości małżeńskiej, drugi podaje dalszą formację pogłębiającą. Okres ten trwa od dwóch do czterech lat, w zależności od tempa rozwoju duchowego małżeństw kręgu. Po tym okresie realizowana jest formacja permanentna poprzez: ciągłe pogłębianie formacji podstawowej oraz dobór nowych tematów według materiałów proponowanych przez Centralę lub według własnego zapotrzebowania kręgu.

Praca w kręgach jest pogłębiana poprzez rekolekcje. W czasie wakacji odbywają się rekolekcje 15-dniowe (tzw. oazy rodzin) I, II, III stopnia przeznaczone dla małżonków wraz z dziećmi. W ciągu roku zaś rekolekcje 2- i 4-dniowe (zwane Oazą Rekolekcyjną Animatorów Rodzin), przeważnie dla samych małżeństw. Zasadą jest, że w rekolekcjach uczestniczą małżeństwa, czyli mąż i żona razem. Jeśli małżonkowie mają razem postępować w rozwoju duchowym, równym krokiem (a to zakłada duchowość małżeńska), to trzeba, by otrzymali to samo pokrzepienie, ten sam zryw w dążeniu do Boga.

Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc kapłana. Wśród rodzin jest powiernikiem, przyjacielem, czasem małżeństwa wybierają go na swojego kierownika duchowego.

W kręgu pełni funkcję doradcy duchowego. Małżeństwa zapraszają kapłana, by był w ich małej wspólnocie bratem pośród braci, pragną, by dzielił się z nimi swą wiedzą teologiczną i swym doświadczeniem duszpasterskim. Przede wszystkim jednak proszą go, by był obecny wśród nich z całą łaską swego kapłaństwa. To wszystko wymaga od kapłana obecności na każdym spotkaniu kręgu, i to obecności zaangażowanej.

Uzupełnieniem formacji rekolekcyjnej i formacji prowadzonej w małżeństwie i rodzinie, oraz w kręgu są dni wspólnoty rodzin i dni skupienia dla par animatorskich, odbywające się 4 razy w ciągu roku pracy, tzn. od września do czerwca.

W naszej parafii istnieje w tej chwili jeden krąg, do którego należą 4 małżeństwa. Animatorami tego kręgu są Barbara i Henryk Bem, a opiekunem duchowym, ks. proboszcz Rajmund Brol. Spotykamy się jako krąg, w tym składzie, już trzeci rok. Historia kręgów Domowego Kościoła sięga w naszej parafii, już późnych lat 70-tych. Przez ten okres przez nasze kręgi przewinęło się dosyć sporo małżeństw, które z różnych przyczyn, zawiesiły swoje uczestnictwo w naszych spotkaniach.
Ciągle oczekujemy na nowe małżeństwa, które zechcą utworzyć nowy krąg, chętnie w takim przedsięwzięciu pomożemy. Tu zwracamy się szczególnie do małżeństw, które w swojej młodości przeszły formację oazową i pragnęłyby ją pogłębić razem z małżonkiem. Oczywiście brak takiej formacji nie jest przeszkodą, dlatego zapraszamy w nasze szeregi wszystkich, którzy chcą pogłębiać wspólnie z małżonkiem swoje życie duchowe. Serdecznie zapraszamy. Prosimy o kontakt poprzez ks. Proboszcza lub pod telefonem (032) 289-72-69 z Barbarą i Kazimierzem Tyczka.Ruch Światło-Życie rejon Tarnowskie Góry
Copyright © Parafia św. Michała Archanioła         Projekt: Wojciech Sitko         Redakcja: sg.par@wp.pl         Liczba odwiedzin: 1545214